amelias valundersökning!

Vi har frågat amelias läsare hur ni skulle rösta om det var val idag. Och vilka frågor som ligger er varmast om hjärtat. Så här blev resultatet!

Bättre skolor, bra vård och lika lön är viktigt. Men tyngst väger frågan om tid. Sex timmars arbetsdag är nämligen den viktigaste frågan för amelias läsare, enligt vår stora valundersökning. Läs den i sin helhet i nya numret av amelia (nr 18).

Så här tycker ni om våra partiledare!

42 procent av amelias läsare vill ha Fredrik Reinfeldt som statsminister även under nästa mandatperiod. 

De 6 viktigaste valfrågorna:

1. Sex timmars arbetsdag

Moderaterna:  Emot. En lagstadgad sänkning av  normalarbetstiden skulle innebära sämre förutsättningar för finansiering  av vård, skola och äldreomsorg.  Vi vill istället göra det mer lönsamt  för vanligt folk att arbeta.

Folkpartiet:  Emot. Man måste själva få bestämma om de vill  jobba mer. Att behålla lönerna är omöjligt, när man arbetar mindre blir mindre gjort och därmed mindre pengar till lön.

Centerpartiet: Lönefrågan och arbetstiden är inget som  Centerpartiet vill lagstifta om. Detta avgörs i förhandlingar mellan  parterna och även mellan arbetstagare och arbetsgivare.
Kristdemokraterna:

Emot. Förkortad arbetstid riskerar att sänka  nivån i välfärden. Det vill vi inte riskera.

Socialdemokraterna: 

Varje arbetad timme behövs, men vi är också  medvetna om att trycket har ökat på arbetsplatser. Vår slutsats av detta  är inte att kräva generell arbetstidsförkortning. Vi vill istället  utveckla arbetslivet så att det ger utrymme för ett gott liv.  Förebyggande friskvård bör omfatta både fysisk och psykisk hälsa.

Vänsterpartiet: 

För. Vårt långsiktiga mål är en daglig  arbetstidsförkortning med sikte på  sex timmars arbetsdag med bibehållen lön.

Miljöpartiet:

För. Vi vill sänka arbetstiden till 35 timmar per  vecka. Framförallt för småbarnsföräldrar som är den grupp i samhället  som upplever mest tidstress. Det vore bra om småbarnsföräldrar kunde  jobba deltid under småbarnsåren med bibehållen lön.

2. Fler lärare i skolan

Centerpartiet:  Vi vill skapa fler vägar in till läraryrket,  genom att komplettera en redan genomförd utbildning. Det är viktigt att de lärare som presterar väl känner att de kan stiga i löneutveckling. Därför vill vi tillämpa individuell lönesättning . Folkpartiet: Vi satsar framför allt på att  det ska bli fler behöriga lärare, med fortbildning och ny lagstiftning om att bara behöriga får tillsvidareanställas.
Moderaterna:
Istället för att satsa stora resurser på utbyggda bidragssystem vill vi värna välfärden. Utöver att satsa på fler lärare vill vi stärka skolans kunskapsfokus genom tydligare mål, nationella prov och tidigare betyg.

Folkpartiet:  Vi vill  att läraryrket ska attrahera de bästa studenterna.  Vi satsar  på höja statusen på läraryrket genom en lärarlegitimation och förbud mot att fastanställa obehöriga lärare.

Kristdemokraterna: Vi har lagt fokus på den nya lärarutbildningen där lärarna får andra verktyg och ny kompetens. Vi har också stärkt kommunernas ekonomi.

Socialdemokraterna:  Vi vill investera tolv miljarder kronor mer än högeralliansen på välfärden de närmaste två åren, pengar som bland annat ska användas för att behålla och anställa personal i skolan, öka lärartätheten och minska klasstorlekarna. 
Miljöpartiet:
Vi tycker att det är viktigt med fler lärare per elev . Vi vill tillföra en kvalitetsmiljard till skolan för mer individualiserad undervisning, förstärkt kompetensutveckling för lärare och ämnesundervisning på modersmål.
Vänsterpartiet:
Skolan måste få mera pengar för att kunna anställa mer personal. Vänsterpartiet vill öka lärartätheten från dagens 8,2 lärare per 100 elever till 9,1 lärare per 100 elever.

3. Färre tillsatser i maten

Centerpartiet:  Genom satsningar på småskalig och närproducerad livsmedelsproduktion vill vi stärka den svenska livsmedelsproduktionen och därigenom också dess konkurrenskraft. 
 Folkpartiet:
Vi arbetar kontinuerligt med de frågorna framför allt i EU-sammanhang. Det är viktigt att de tillsatser som godkänns inte ska förändra maten så mycket att det  vilseleder konsumenten. Och att märkningen är tydlig så att vi kan välja bort det vi inte vill äta.
Moderaterna:
Vi har tillsammans med företagen ett stort ansvar för den mat vi äter. Samtidigt kan vi som konsumenter göra stor skillnad genom våra val. Vi vill att Sverige ska bli världsbäst på mat genom bra villkor och regler för livsmedelsproducenter.

Kristdemokraterna: Det är viktigt med myndigheter som granskar livsmedel så att de är säkra för konsumenten. Det finns också mycket för den enskilde att göra,  genom att vara en aktiv och medveten konsument.

Socialdemokraterna: Vi vill utvidga kontrollen kraftigt och förbjuda kemikalier som är farliga. Vi vill exempelvis förbjuda användningen av Azofärgämnen i livsmedel. Dessutom vill vi ha obligatorisk ursprungsmärkning av alla livsmedel så att man vet varifrån de kommer.  

Miljöpartiet:  Vi arbetar aktivt med att utveckla ett nytt politikområde – matpolitiken, vari frågan om tillsatser i livsmedel är väldigt central. Försiktighetsprincipen ska tillämpas, onödiga tillsatser, såsom azofärgämnen, ska inte vara tillåtna. Vi vill även att ekologisk och närproducerad mat ska serveras inom skolan, sjukvården.

Vänsterpartiet: Vi anser att nya ämnen ska undersökas noggrant innan de får användas. Vi vill främja produktion och konsumtion av ekologisk mat, samt att storkök i t ex skolor, sjukhus och äldreboenden ska laga mat från grunden.

4. Lika lön för lika arbete 

Centerpartiet:  Vi vet att lönen framförallt går att höja när en person byter jobb. Vi vill främja företagandet så att det ska finnas fler arbetsgivare att välja mellan. Jobbskatteavdraget och att det ska löna sig att arbeta är viktiga inslag för att stimulera fler kvinnor att arbeta, vilket också bidrar till ökad jämställdhet.

Folkpartiet:  Vi har skärpt diskrimineringslagstiftningen. Men största delen av löneskillnaderna beror på att män och kvinnor arbetar med olika saker. Därför arbetar vi långsiktigt med jämställdhet i skolan och högskolan.
Moderaterna:
Vi vill bland annat att börsbolagen ska kompetensredovisa både styrelse, valberedningar och högre chefspositioner i sina årsredovisningar för att bättre belysa skillnaden mellan antalet kvinnor och män i ledande positioner. 

Kristdemokraterna: Genom att skärpa tillsynen över hur arbetsgivare följer diskrimineringslagen. Dessutom bör börsbolagen kompetensredovisa både styrelse och högre chefspositioner i sina årsredovisningar. Vi behöver även främja fler kvinnliga företagare.

Socialdemokraterna:  Arbetsgivare, i samverkan med facken, ska arbeta med att upptäcka och åtgärda könsrelaterade löneskillnader. Vi vill att alla företag ska vara tvungna att ta fram jämställdhetsplaner. Heltidsarbete är en rättighet, deltid en möjlighet.   I vårbudgetmotionen avsätter vi 500 miljoner kronor per år för att stimulera till fler heltidsanställningar. 
Miljöpartiet:
Man måste avsätta pengar för att minska löneskillnaderna i den statliga verksamheten. Vi tycker att företag som har fler än tio anställda ska vara skyldiga att göra lönekartläggningar varje år. Det krävs kraftigare sanktionsmöjligheter för de företag som inte lever upp till kraven.

Vänsterpartiet: Vi föreslår bland annat individualiserad föräldraförsäkring, rätt till fasta jobb på heltid och rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid är exempel på politiska reformer

5. Sänkta krav för sjukpenning 

Centerpartiet:  Vi vill samordna försäkringarna vid sjukdom, arbetslöshet och arbetsskada i en samlad arbetslivsförsäkring. Målsättningen måste vara att hjälpa personer tillbaka till egen försörjning genom arbete. 

Kristdemokraterna: Vi står bakom de nya sjukförsäkringsreglerna och följer noga utvecklingen. Samtidigt vet vi att allt inte blir rätt i en förändringsprocess, det måste vi vara ödmjuka inför. Men alternativet är inte tillbaka till den passivitet som rådde tidigare.

Folkpartiet: Efter den stora reform vi har varit med om att genomföra kommer vi inte föreslå några stora förändringar den närmaste tiden. Utan följa utvecklingen och rätta till detaljer som kan bli bättre. 

Moderaterna: Under nästa mandatperiod vill vi fortsätta arbeta för att människor aldrig ska fastna i långa sjukskrivningar och förtidspension. Fokus ska vara att ge människor vård, rehabilitering och stöd för att kunna komma tillbaka. 

Socialdemokraterna:  Vi vill ta bort stupstocken i sjukförsäkringen och ersätter de administrativa tidsgränserna med en individuell prövning. Dessutom vill vi på sikt höja taket i sjukförsäkringen. Vi föreslår också att ersättningen i sjukpenningen höjs till 80 procent under hela sjukskrivningsperioden.

Miljöpartiet: 

 Vi anser att de nuvarande gränser för sjukpenningen snarast måste upphävas. Vi vill delvis återgå till det gamla systemet, men samtidigt utforma nya bättre regler för individanpassad hjälp. Vi vill också ta bort regeln om att sjukpenningen efter ett år sänks från 80 % till 75 % .

Vänsterpartiet: Vi vill avskaffa den automatiska utförsäkringen. Taket och ersättningsnivåerna bör höjas. Det förebyggande arbetsmiljöarbetet måste intensifieras och arbetslivet bli mer rymligt.

6. Lika vård oavsett kön

Centerpartiet:  Vi vill att sjukhus och vårdcentraler ska mäta hur jämställd vården är,  blir skillnaderna synliga så blir det ett förändringstryck. Socialstyrelsen ska också i sin tillsyn kräva att ojämställdheter rättas till. Vi vill också att personalen får utbildning i att behandla patienter lika oavsett kön. 

Folkpartiet:  Vi har bland annat föreslagit en mätning av jämlikheteni vården,  för att kontrollera att alla delar ger lika vård oavsett kön, inkomst och var man kommer ifrån.
Moderaterna:
Vi har bland annat satsat 90 miljoner kronor på forskning kring kvinnors hälsa. Vi vill också kartlägga de skillnader som finns i sjukvården idag.
Kristdemokraterna
: Det är viktigt att ta fram mer kunskap om skillnader som finns i vården och vad dessa beror på för att kunna göra vården mer jämlik.

 Socialdemokraterna: Vi vill satsa på forskning, behandlingsmetoder och attityder. Vi föreslår en nationell genomförandeplan. Centralt i en sådan plan är ökad kunskap om hur könsfaktorer påverkar vården, forskning för att belysa könsskillnader som samt ökat fokus på jämställdhet på vårdutbildningarna och i vidareutbildningar för personal inom sjukvården.

Miljöpartiet:  Vi vill att Socialstyrelsen ska säkerställa att det finns god kompetens i likarättsfrågor i vården. Detta ska även innefatta diskriminering av unga, personer med utländsk bakgrund och HBT-personer.

Vänsterpartiet: Vi arbetar för att vården och vårdutbildningarna ska ha ett tydligt genusperspektiv.  Vi vill ha könsuppdelad statistik och att det ska det finnas en jämställdhetsansvariga på ledningsnivå inom alla landsting.  

Så gick undersökningen till

I amelias RAM-under-sökning ingår 5 000 personer. 980 av dem har svarat på vår enkät. Se alla frågor och hur panelen svarade på amelia.se.

Källor: DN, Försäkringskassan, SvD, Göteborgs Fria, LO, Jämo,  EU-kommissionen

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

Just nu: 6 nr av amelia + aktivitetsklocka för 199 kr. Köp nu!